Algal Biomass & Bio-Economy

CONTENTS

Comparison of different perspective ways and characterization of swine wastewater treatment: A review

David Osei-Wusu, Pengfei Cheng, Yan Wang, Chengxu Zhou, Tianzhong Liu, Shuhao Huo

The preliminary application of controlled-release algae pelleton growth of the bay scallop in the coast of Qinhuangdao, China

Shaojie Dong, Xiangdong Bi

Synechococcus sp. PCC 7002: A potential microbial cell factory for polyphosphate body production

Fengzheng Gao, Guangxin Feng, Wei Guo, Mingyong Zeng

Effects of Vitamin B1 and B12 on growth and polysaccharide content of Oocystis borgei

Miao Fan, Xianghu Huang

Identification of lipid-binding domain START involved in lipid metabolism in oleaginous microalga Nannochloropsis oceanica

ChunJing An, DongXiong Hu, Xiang Wang, WeiDong Yang, JieSheng Liu, HongYe Li,

Srinivasan Balamurugan

A new variety of the aerial microalga Trentepohlia aurea and its eco-physilogical characteristics

Jianguo Liu, Qian Liu, Litao Zhang, Chenlin Liu, Wei Lin, Xiaohang Huang


Chief Editor: Song Qin, Xiaojun Yan, Wei Zhang, Wenguang Zhou

Responsible Editor: Paul Chen, Jun Chen, Shixiang Zhai, Dan Li